Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest IWONA CIEŚLA i EWA MARCZYK- CHŁOPECKA wspólniczki FLYWHEEL PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA IWONA CIEŚLA, EWA MARCZYK-CHŁOPECKA1 [dane kontaktowe: 01-858 Warszawa, ul. Lucjana Rudnickiego 3a Lok.194, Polska], dalej „FLYWHEEL”. 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: [biuro@flywheel.pl] lub pisemnie na adres biura: 00-540 Warszawa, ul. Piękna 28/34 Lok 9).

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania

informowanie o wydarzeniach organizowanych przez nas lub w imieniu naszych klientów

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO2)

informowanie o działaniach, projektach i programach, Klienta

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) pracownikom i współpracownikom;

b) podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, księgowym,

informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp. – w celu świadczenia usług.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w związku z informowaniem o wydarzeniach organizowanych przez nas lub w imieniu naszych klientów do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia;

b) w związku z informowaniem o działaniach, projektach i programach, Klienta do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia;

c) w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

1 IWONA CIEŚLA i EWA MARCZYK-CHŁOPECKA wspólniczki FLYWHEEL PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA IWONA CIEŚLA, EWA MARCZYK-CHŁOPECKA, adres: 01-858 Warszawa, Lucjana Rudnickiego 3a Lok.194, NIP: 1182054768. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy a które mogliśmy pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych

6. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych które mogliśmy pozyskać ze 

źródeł publicznie dostępnych:

a) Imię i nazwisko;

b) Adresy e-mail;

c) nr telefonu.

Informacja o źródle danych

7. Twoje dane uzyskaliśmy przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie, jednak niektóre mogliśmy pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych tj. ze strony internetowej na której opublikowałeś swój artykuł, stopek redaktorskich w gazetach/magazynach, Twojego publicznego profilu Linkedln, itp.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

8. Przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia danych:

jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych:

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

sprzeciw „marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) do przenoszenia danych:

masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

9. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.flywheel.pl . W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@flywheel.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych (w zakresie danych przekazanych nam bezpośrednio prze Ciebie)

10. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych nie będziemy mieli

możliwości kontaktu z Tobą we wskazanym w punkcie 3 celach.